Demineralizacja wody polega na usunięciu z niej wszystkich kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli. Można ją zrealizować na drodze:
-wymiany jonowej,
-odwróconej osmozy

DEMINERALIZACJA WODY METODĄ WYMIANY JONOWEJ

Proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony znajdujące się w otaczającym go roztworze.
Wymiana jonowa przeprowadzana w układzie dwóch kolumn, z których jedna wypełniona jest silnie kwaśnym kationitem, a druga – anionitem.

Klasyczna metoda demineralizacji na dwóch kolumnach pociąga za sobą konieczność rozbudowy instalacji o układy magazynowania i dystrybucji NaOH i HCl służących do regeneracji oraz prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki wodno-ściekowej. Do regeneracji jonitów silnie kwaśnych używa się zwykle 6% roztworu kwasu solnego, który magazynowany jest w zbiorniku kwasu w formie zatężonej tj. 33%. W wyniku tej regeneracji powstają ścieki silnie kwaśne o pH 1-2 zawierające duże ilości jonów chlorkowych. Do regeneracji jonitów silnie zasadowych używa się zasady sodowej o stężeniu 4-6%, która magazynowana jest w zbiornikach ugu o stężeniu 42%. W wyniku tego procesu powstają ścieki alkaiczne o pH 11-12.

Innym sposobem jest wymiana jonowa na złożu mieszanym. Złoże mieszane jest to kombinacja silnie kwaśnych kationitów i silnie zasadowych anionitów. Ta technika jest zwykle stosowana jako końcowy etap oczyszczania wody – pozwala na uzyskanie wody o wysokiej jakości, która znacznie przewyższa jakość wody uzyskanej w wyniku wymiany jonowej na dwóch kolumnach.

Najczęściej stosowane złoża mieszane do demineralizacji:

*AMBERLITE MB20

AMBERLITE MB20 jest gotową do użytku mieszanką silnie kwaśnego kationuit i silnie zasadowego anionitu. Złoże zostało opracowane dla potrzeb produkcji wody o wysokiej czystości – może być stosowane do produkcji wody całkowicie zdemineralizowanej, pozbawionej krzemionki i dwutlenku wegla.

Właściwości:
-forma fizyczna -żółte przezroczyste ziarna
-forma jonowa-H+/OH
-skład objętościowy: *kationit-38-44%, *anionit-56-62%
-gęstość nasypowa-665-740g/l

Zalecane warunki eksploatacyjne:
-wysokośc złoża-min.700 mm
-max. temperatura wody-60 stopni C
-nateźenie przepływu podczas pracy-20-40 OZ/h
-czynnik regenerujący:*dla kationitu-HCl lub H2SO4, *dla anionitu NaOH

 typ   P-6  P-12   P-24
 przeplyw max.  l/h  40  300  600
 wydajność przy 10od/20od  l  450/225  1170/580  1800/900
 ciśn. robocze/temp. robocza  bar/oC
3/50; 4/40; 5/30; 6/20
 zasilanie elektryczne  V/Hx
230/50
 przylącze hydrauliczne  
3/4 
 ciężar dostawy/roboczy  kg  8/9  13/15  20/27
 średnica  mm
230 
 wysokość calkowita  mm 400   610  870

 

 typ   P-21   P-41  P61  P-101
 przeplyw max.  l/h  600  1800  2000  2400
 wydajność przy 10od/20od    1840/920  3800/1900  6000/3000  10000/5000
 ciśn. robocze/temp.robocza  bar/oC
3/50; 4/40; 5/30; 6/20  6/20
 zasilanie elektryczne  V/Hz
230/50
 przylącze hydrauliczne  
3/4
 ciężar dostawy/roboczy  kg  20/25  40/50  60/75  100/110
 średnica  mm  250  250  250  340
 wysokość calkowita  mm  590  990  1525  1610

DEMINERALIZACJA WODY METODĄ ODWRÓCONEJ OSMOZY

Odwrócona osmoza należy do procesów membranowych pozwalających na oddzielenie zanieczyszczeń rozpuszczalnych i koloidalnych znajdujących się w wodzie. Podstawą procesu jest zjawisko osmozy polegające na transporcie rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną. Siłą napędową w osmozie jest różnica stężeń rozpuszczonych soli w roztworach rozgraniczonych przez membranę. Przyłożenie, po stronie roztworu bardziej stężonego, odpowiednio wysokiego ciśnienia zewnętrznego spowoduje przepływ wody w kierunku przeciwnym do naturalnego. Proces ten nazywamy odwróconą osmozą.

Podstawowym elementem każdego urządzenia odwróconej osmozy jest moduł, zawierający jedną lub więcej membran.

Woda zasilająca urządzenie wymaga zwykle wstępnego przygotowania-należy osunąć z niej wszelkie substancje, które mogą zakłócić  lub uniemożliwić pracę membran wskutek ich zablokowania(woda powinna być zmiękczona, pozbawiona żelaza, manganu, oleju oraz wolnego chloru).

Instalacja odwróconej osmozy powinna być eksploatowana w sposób ciągły.